DOLAR 32,5038 % 0.08
EURO 34,7826 % -0.12
STERLIN 40,2943 % -1.04
FRANG 35,7169 % 0.28
ALTIN 2.499,53 % 0,61
BITCOIN 2.118.846 2.037

Urla Belediyesi’ne Sayıştay Yetkilileri Geliyor! Kitap Alımını İnceleyecek!

Yayınlanma Tarihi :
Urla Belediyesi’ne Sayıştay Yetkilileri Geliyor! Kitap Alımını İnceleyecek!

Sayıştay tarafından yayınlanan “Belediyeler ve Bağlı İdareler” için 2017 yılı 6. dairenin verdiği 603 nolu kararda “Kitap alımı” konu edilmişti.

Urla Belediyesi’ne Sayıştay Yetkilileri Geliyor! Kitap Alımını İnceleyecek!

Yapılan inceleme sonrasında Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda;

Belediyenin görev, yetki ve sorumlulukları kapsamında bulunmadığı halde, 1000 adet “….” isimli kitap alınarak bedelinin belediye bütçesinden ödendiği görülmüştür. denildi.

Tıpkı Urla Belediyesi’nin görev, yetki ve sorumluluğu kapsamında olmadığı halde ve geçtiğimiz günlerde Kayyum Dayanç’ın hocasından aldığı Şehir ve Medeniyet Kitabı alımı gibi…

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Belediyenin görev ve sorumlulukları” başlıklı 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrasının (a) bendinde;

“Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000’in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler.” denilmekle, belediyelerin sayılan işleri mahalli ve müşterek olmak şartıyla yapabilecekleri belirtilmiştir.

Yapılan inceleme … tarihleri arasında düzenlenen ..’nci …Festivali etkinlikleri kapsamında dağıtılmak üzere … Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından … ’nin “…” isimli kitabından 1000 adet alındığı, ancak alınan kitabın konu ve içerik itibariyle Belediyenin görev, yetki ve sorumluluk kapsamına girmediği; ayrıca söz konusu Festival ile herhangi bir ilgisi bulunmadığı görülmüştür.

Tıpkı Urla Belediyesi’nin Kayyum Dayanç’ın hocasından alınan “yüzlerce” Şehir ve Medeniyet Kitabı alımı gibi…

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun “Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesinin 1’inci fıkrasının (h) bendinde kamu gideri; “Kanunlarına dayanılarak yaptırılan iş, alınan mal ve hizmet bedelleri, sosyal güvenlik katkı payları, iç ve dış borç faizleri, borçlanma genel giderleri, borçlanma araçlarının iskontolu satışından doğan farklar, ekonomik, malî ve sosyal transferler, verilen bağış ve yardımlar ile diğer giderleri ifade eder.” şeklinde tanımlanmıştır.

Kamu gideri ile bağdaşmayan, mahalli müşterek nitelikte olmayan ve belediyeye ait bir vazifenin ifası maksadıyla yapılmadığı açıkça görülen bu giderin, Belediye Kanunu’nun 60’ıncı maddesine göre “belediye gideri” olarak değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Yani Urla Belediyesi’ne alınan bu kitaplarda “belediye gideri” olarak değerlendirilemez…

Kamu gideri ile bağdaşmayan, mahalli müşterek nitelikte olmayan ve belediyeye ait bir vazifenin ifası maksadıyla yapılmadığı açıkça görülen bu giderin, kanunen kabul edilebilecek gider niteliği taşımadığı açıktır.

Diğer yandan sayıştaya konu olan bu kitap alımında,  Belediye Başkan Yardımcısı …tarafından Uygun Görüş ile arz edilmiş ve Belediye Başkanı tarafından da Olur verilmiştir. Dolayısıyla Uygun Görüş ile arz eden sorumlu …..’in alımın ne için yapıldığı, ne alındığı konusunda bilgisi bulunmakta olup harcama sürecine katılmıştır. Bu itibarla söz konusu mevzuata aykırı alımda sorumluluğu bulunmaktadır.

Üst Yönetici …… (Bld. Bşk.) da olur vererek söz konusu kitabın 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22/b maddesi gereğince doğrudan temin usulü ile yapılmasını onayladığı için sorumludur.

Belirtilen gerekçelerle, Belediyenin görev, yetki ve sorumlulukları kapsamında bulunmadığı halde, 1000 adet “… isimli kitap alınarak bedelinin belediye bütçesinden ödenmesi suretiyle oluşan toplam … TL kamu zararının sorumlular Harcama Yetkilisi (Kültür ve Sosyal İşler Müdürü) … ve Gerçekleştirme Görevlisi (İdr. İşlr. ve Satınalma Şefi) … ile Diğer Sorumlular (Başkan Yrd.) …. ve Üst Yönetici (Bld. Bşk. Yrd.) ….’na müştereken ve müteselsilen 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 53’üncü maddesi gereğince hüküm tarihinden itibaren işleyecek faizleriyle ödettirilmesine, anılan Kanun’un 55’inci maddesi uyarınca işbu İlamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oy birliğiyle karar verildi. denmiştir.

Muhtemelen odur ki şuan bu haberimizi okuyan Urla’da görev yapan hakim ve savcılarda gereken işlemleri yapmayı düşünecektir.

URLA’DA GÖREVİ KÖTÜYE Mİ KULLANIYORLAR?

Görevi Kötüye Kullanma suçu kanunda “(1) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir menfaat sağlayan kamu görevlisi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstererek, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir menfaat sağlayan kamu görevlisi, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” şeklinde tanımlanmaktadır.

Urla Belediyesi tarafından alınan bu kitaplar bu kapsamda değerlendirilir mi bilinmez ama önümüzdeki günlerde Urla Belediyesi’ne gelecek olan SAYIŞTAY’ın yukarıda kendi yazdığı ve yayınladığı kararı okuyup bu yönde karar vereceği şüphesiz…

Bu arada hatırlatalım…

Kitapların Urla Belediyesi’ne Sipahioğlu Yayıncılık Sefer Aşır Eraslan tarafından fatura edildiği tarih 16.06.2021’dir.

Fatura Kayyum Dayanç’ın hocası tarafından saat 14,23’de düzenlenmiştir.

Daha fazla ayrıntı için bkz. Urla Belediyesi…

İlgili habere erişmek için ise tıklayınız…

Bakalım… Görelim… Takipteyiz…

İŞTE SAYIŞTAYIN ALDIĞI O KADAR

Urla Haber

YORUM YAP